חזרה לעמוד הקודם

כללי רישום .ישראל

כללים להקצאת שמות מתחם בעברית תחת רמת המתחם העליונה .ישראל

המידע המופיע להלן הוא תקציר של התנאים העיקריים של "כללי הרישום" – הכללים להקצאת שמות מתחם (domain names) במרחב העליון (Top Level Domain) של ישראל בעברית באינטרנט (".ישראל"). התקציר נועד לנוחיות הקריאה בלבד, הוא אינו מסמך מחייב ואינו תחליף לעיון בכללי הרישום המלאים המופיעים מטה.

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר 580299543) ("האיגוד") הוא הגוף המנהל את המרחב העליון של ישראל בעברית באינטרנט (".ישראל"), ואת מרשם שמות המתחם הפועל במסגרתו.

 • הקצאת שם מתחם במרחב ".ישראל" מעניקה למחזיק בו זכות שימוש למשך התקופה בה נרשם. ניתן לרשום שם מתחם לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים או חמש שנים, לפי בחירת המבקש.
 • כל אדם או אישיות משפטית אחרת (כגון חברה, עמותה, שותפות רשומה, משרד ממשלתי וכד'), מהארץ ומחו"ל, רשאים לרשום שמות מתחם ברמה השנייה, במישרין תחת הסיומת ".ישראל" (למשל: "איגוד-האינטרנט.ישראל").
 • בנוסף, האיגוד, או גורמים שהסמיך לכך, יקצו שמות מתחם גם ברמה השלישית, תחת מספר מוגבל של סיומות-משנה ברמה השנייה – ".אקדמיה.ישראל"; ".ישוב.ישראל"; ".ממשל.ישראל"; ו".צהל.ישראל" – אך ורק בכפוף לעמידה בתנאי סף מסוימים. למשל, רישום שם מתחם בסיומת המשנה ".אקדמיה.ישראל" יתאפשר רק למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה שהמל"ג הכירה בהם, ורישום שם מתחם בסיומת המשנה ".ישוב.ישראל" יתאפשר רק לרשויות השלטון המקומי.
 • רישום שמות מתחם בעברית במרחב ".ישראל" כפוף לכללי כתיב מסוימים –שמות מתחם בעברית יכללו רק את אותיות הא"ב העברי, ספרות ומקף אמצעי (השם חייב לכלול לפחות אות אחת מהא"ב העברי); אורכם לא יעלה על 63 תווים ולא יפחת מ-2 תווים; הם לא יתחילו או יסתיימו במקף אמצעי ולא יכללו שני מקפים רצופים; הם לא יתחילו בספרה; אותיות אמצע ואותיות סופיות הן נרדפות אחת לשנייה לצורך רישום שם מתחם..
 • בקשה להקצאת ורישום שם מתחם תוגש באמצעות אחד מרשמיו המוסמכים של האיגוד ("רשם"), לפי בחירת המבקש. המבקש מצהיר כי הוא אישיות משפטית קיימת וכי הקצאת שם המתחם והשימוש בו לא יפרו זכויות של צד שלישי ואינה בניגוד להוראות כללי הרישום. רישום שם המתחם כרוך בתשלום דמי רישום, בהתאם לתעריפים הנוהגים אצל כל אחד מרשמיו המוסמכים של האיגוד.
 • האיגוד יבחן את בקשות הרישום כדי לוודא שהן עומדות בכללי הרישום. האיגוד רשאי לאשר את הבקשה בהסתמך על המידע שנמסר לו ולבדוק את תקינות הרישום ואת פרטי המבקש אף לאחר הקצאת שם המתחם ורישומו. הרישום ייעשה לפי העיקרון של "כל הקודם זוכה", לפיו הבקשה התקינה המתועדת במרשם כמוקדמת בזמן, תיבחן ראשונה. תהליך הקצאת שם המתחם יושלם רק לאחר תשלום דמי הרישום.
 • האיגוד לא יאפשר רישום של שמות מתחם שכבר נרשמו, שאינם עומדים בכללי הרישום, שהם זהים או דומים באופן מטעה לסיומות המשנה או לרמת המתחם העליונה, וכן שמות מתחם המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור, או שמות שבכל דרך אחרת מפרים את חוקי מדינת ישראל.
 • בחינת בקשת הרישום והקצאת שם מתחם למבקש אינם ערובה או אישור לכך שהשימוש שיעשה המבקש בשם הוא שימוש כדין והאיגוד ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכך.
 • המחזיק בשם המתחם רשאי להעביר בכל עת את ניהול שם מתחם מרשם מוסמך אחד לרשם מוסמך אחר (Transfer).
 • ניתן לחדש (Renew) את רישום שם המתחם לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים או חמש שנים, לפי בחירת המחזיק בשם, בכפוף לתשלום דמי החידוש. האחריות לחידוש שם המתחם חלה על המחזיק בלבד. האיגוד אינו אחראי להודיע על הצורך בחידוש שם המתחם במועד כזה או אחר. שם מתחם שרישומו לא חודש במועד יימחק מהמרשם, אך לא בטרם שחלפה "תקופת חסד" שהגדיר האיגוד לפי שיקול דעתו.
 • מחזיק בשם מתחם רשאי להגיש בקשות נוספות למרשם, כגון בקשה לעדכון פרטים (Modify), בקשה להעברת הזכויות בשם המתחם לצד שלישי (Re-assign) ואפילו בקשה למחיקת שם המתחם מהמרשם (Delete).
 • האיגוד יהיה רשאי לבטל את הקצאתו של שם מתחם במרשם במקרים של אי-תשלום, בעקבות החלטת מנגנון יישוב המחלוקות או כל ערכאה מוסמכת אחרת, וכן במקרה בו המחזיק אינו עומד עוד בדרישות הסף ביחס לרישום שמות מתחם בסיומות המשנה.
 • המבקש מאשר לאיגוד להציג מידע ביחס לשם המתחם, המחזיק בו ואנשי הקשר שלו במסגרת מנגנון איתור הפרטים של האיגוד (WHOIS). המחזיק חייב לשמור את פרטיו במרשם עדכניים ומתחייב לעדכן את המרשם בכל מקרה של שינוי בפרטיו. מידע לא מדויק או מצג שווא יכולים לשמש בסיס לדחיית בקשת רישום או לביטול הקצאת שם המתחם.
 • האיגוד אינו צד ואינו יכול להכריע במחלוקות הנוגעות לזכויות בשם המתחם, לרבות בין המחזיק לכל צד שלישי הטוען לזכויות בו. האיגוד לא יתערב במחלוקות כאמור ולא ינקוט בהן עמדה.
 • אישור כללי הרישום משמעו גם אישור והסכמה לכללי מנגנון יישוב הסכסוכים של האיגוד (IL-DRP). זהו מנגנון חלופי ומהיר להכרעה בסכסוכי שמות מתחם, שכלליו הם חלק בלתי נפרד מכללי הרישום. סמכות מנגנון יישוב הסכסוכים של האיגוד אינה גורעת מזכותו של כל אדם לפנות לכל ערכאה מוסמכת לשם פתרון המחלוקת. תפקידו של האיגוד הוא לספק את השירותים הטכניים והמנהלתיים בלבד עבור מנגנון זה.
 • שירותי האיגוד ניתנים כמות שהם (AS IS) לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האיגוד בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו. האיגוד אינו נושא באחריות לכל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו למבקש בגין השירותים – ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי.
 • האיגוד רשאי לשנות את כללי הרישום מעת לעת. הדין החל על כללי הרישום הוא הדין הישראלי בלבד.

נוסח מקורי: אפריל 2022
עדכון אחרון: טרם עודכן.
גירסה: 1

לצפייה והורדה של כללי רישום .ישראל